Кадровски услови Предшколске установе Зрењанин
24.11.2023.
СТРУЧНА СЛУЖБА
1. Помоћник директора - број извршилаца: 1
2. Стручни сарадник - педагог - број извршилаца: 2
3. Стручни сарадник - психолог - број извршилаца: 2
4. Стручни сарадник - логопед - број извршилаца: 2
5. Стручни сарадник – педагог за физичко васпитање - број извршилаца: 2
6. Стручни сарадник – педагог за ликовно васпитање - број извршилаца: 1
7. Стручни сарадник – медијатекар - број извршилаца: 1
8. Стручни сарадник – социјални радник - број извршилаца: 1
9. Стручни сарадник - библиотекар - број извршилаца: 1
10. Организатор промотивних активности - број извршилаца: 2
11. Васпитач - број извршилаца: 187
12. Медицинска сестра - васпитач - број извршилаца: 47
13. Педагошки асистент - број извршилаца: 1

СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА
1. Руководилац службе општих послова-секретар установе - број извршилаца: 1
2. Правно кадровски аналитичар - број извршилаца: 1
3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове - број извршилаца: 2
4. Службеник за послове заштите, безбедност и здравља на раду - број извршилаца: 1
5. Службеник за заштиту животне средине - број извршилаца: 1
6. Администратор подршке корисницима информационих система и технологија - број извршилаца: 1
7. Референт за правне, кадровске и административне послове - број извршилаца: 1
8. Технички секретар – директора - број извршилаца: 1
9. Технички секретар у Служби општих послова - број извршилаца: 1
10. Курир - број извршилаца: 1
11. Кројач - број извршилаца: 1
12. Службеник за односе са јавношћу и маркетинг - број извршилаца: 1
13. Службеник за послове одбране, заштите и безбедности - број извршилаца: 1

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА
1. Руководилац финансијско - рачуноводствених послова - број извршилаца: 1
2. Финансијско рачуноводствени аналитичар I - референт плана и анализе - број извршилаца: 1
3. Финансијско рачуноводствени аналитичар II – контиста - број извршилаца: 1
4. Референт за финансијско – рачуноводствене послове - књиговођа добављача - број извршилаца: 2
5. Референт за финансијско - рачуноводствене послове -књиговођа - број извршилаца: 1
6. Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник – обрачунски службеник I - број извршилаца: 1
7. Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник – обрачунски службеник II - број извршилаца: 1

СЛУЖБА НАБАВКЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ
1. Руководилац послова јавних набавки - број извршилаца: 1
2. Службеник за јавне набавке - број извршилаца: 2
3. Возач - број извршилаца - број извршилаца: 2
4. Домар - број извршилаца - број извршилаца: 11
5. Помоћни радник - број извршилаца: 1

СЛУЖБА ИСХРАНЕ, НЕГЕ И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ
1. Сарадник за санитарну контролу – руководилац службе - број извршилаца: 1
2. Нутрициониста - број извршилаца: 1
3. Сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите - број извршилаца: 1
4. Сарадник медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу - број извршилаца: 10
5. Главни кувар - број извршилаца: 1
6. Кувар - број извршилаца: 1
7. Сервирка у централној кухињи - број извршилаца: 6
8. Сервирка - број извршилаца: 24
9. Пекар - број извршилаца: 1
10. Посластичар - број извршилаца: 1
11. Спремачица - број извршилаца: 29
========================================================
Укупно: 365 извршилаца