Делатност
23.11.2023.
Делатност предшколске установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању.
Предшколска установа обавља делатност, којом се обезбеђује:
-боравак, васпитање и образовање деце од 6 месеци до поласка у основну школу;
-исхрана, социјална и превентивно-здравствена заштита и нега деце.

Циљеви делатности предшколског васпитања и образовања су подршка:
1. целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету;
2. васпитној функцији породице;
3. даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу;
4. развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак.
У остваривању делатности предшколског васпитања и образовања и осталих делатности предшколске установе забрањене су све врсте насиља, злостављања и занемаривања и све активности којима се угрожавају, дискриминишу или издвајају деца, односно група деце, по било ком основу, у складу са Законом.