Организациона структура
24.11.2023.
Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања компетентности у времену и карактеристике чинилаца, процеса и веза у токовима система условљавају рационално обликовање функционалне структуре, као подлоге за оптимално утврђивање организационе структуре.

Организациона структура треба да задовољи два циља:
• да омогући рационалан и ефективан процес рада, као и проток информација између делова организационе структуре и околине и
• да омогући стварање ефективне интеграције и координације функција Установе.

Остваривање нове вредности врши се у ланцу одређених подручја рада – функција које заједно чине ланац вредности и које обезбеђују пројектовани, одређен однос на релацији:
• Установа – околина
• између делова структуре система.

У предшколској установи орган управљања је:

- Управни одбор
Чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а чине га по три представника запослених, Савета родитеља и оснивача. Председника управног одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова овог органа управљања. Мандат чланова управног одбора траје 4 године.

Надлежности управног одбора предшколске установе су:
1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте;
2. доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању;
3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
4. доноси финанијски план установе;
5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6. расписује конкурс и бира директора;
7. разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
8. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
9. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
За обављање послова из своје надлежности управни одбор предшколске установе одговара скупштини јединице локалне самоуправе – скупштини Града Зрењанина.

Савет родитеља
Савет родитеља предшколске установе има најмање 15 чланова, у складу са статутом, а надлежност му је између осталог, да:
1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
3. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програма наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
4. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује управном одбору, директору и стручним органима установе;

-Директор
Директор установе руководи радом установе.
За директора установе може да буде изабрано лице које има високо образовање, лиценцу за васпитача, педагога, психолога и другог стручног сарадника, положен испит за директора установе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања.
За директора установе може да буде изабран и васпитач који има више образовање, лиценцу за васпитача, положен испит за директора и најмање десет година радног стажа у области образовања и васпитања.
Директор установе бира се на основу конкурса за избор директора, на начин и по поступку прописаним статутом.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.
Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:
• планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
• стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада;
• стара се о остваривању развојног плана установе.

На основу члана 30.-32. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“ број 113/2017), те члана 126. став 4. тачка 19. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 -др.закони) директор Установе доноси правилник о организацији и систематизацији послова у предшколској установи.

-Помоћник директора
Установа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.
Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник, васпитач или стручни сарадник у највишем звању у установи, за сваку школску годину.
Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове у складу са статутом установе. Помоћник директора дужан је да обавља и послове наставника, васпитача или стручног сарадника, у складу са решењем директора.

-Стручни органи
Стручни органи Установе су: васпитно-образовно веће и стручни активи, у складу са статутом.
Васпитно-образовно веће предшколске установе чине васпитачи и стручни сарадници. Васпитно-образовно веће и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум, коме председава директор или помоћник директора предшколске установе.
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове о одређеним питањима из делокруга рада директора, а у складу са овим Законом и статутом установе.
Стручни органи:
• старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе;
• прате остваривање програма образовања и васпитања;
• старају се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; вреднују резултате рада васпитача или стручног сарадника;
• прате и утврђују резултате рада деце и ученика;
• предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

-Секретар
Секретар предшколске установе обавља управне, нормативно-правне и друге послове у дечјем вртићу. Услови за секретара установе прописани су горе поменутим Законом и статутом; За сваку предшколску годину Установа доноси одлуку о потребном броју и структури извршилаца, на коју сагласност даје Градоначелник Града, на основу које се израђује Правилник о систематизацији радних места.
Правилником о систематизацији радних места Установе, а у складу са правилником о унутрашњој организацији Установе систематизују се радна места по организационим деловима Установе.

- Лице за заштиту података о личности
Лице за заштиту података о личности: информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде и њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности.
– прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа и руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;
– даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54 овог закона;
– сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. Закона.
У извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврхе обраде.

-Унутрашња организација
Правилником о унутрашњој организацији Предшколске Установе, у складу са законом и Статутом, уређује се ближе унутрашња организација рада у Предшколској установи. Директор Установе доноси посебан општи акт којим се уређује опис радних места, врста и степен стручне спреме и други услови за рад на одређеном радном месту.